Obchodné dodacie podmienky predávajúceho

Slniečková s.r.o., so sídlom P. O. Hviezdoslava 883, 013 03 Varín

 1. Predaj tovaru sa uskutočňuje ako zásielkový predaj prostredníctvom Internet, ktorý sa riadi zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákon 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
 2. Ponúkaný tovar je certifikovaný. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru do uplynutia doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale tovaru.
 3. Predaj tovaru sa uskutočňuje na základe zmluvy uzavieranej na diaľku v rozsahu zverejnenej ponuky predávajúceho Slniečková s.r.o. s uvedením ceny jednotlivých ponúkaných druhov tovaru. Predávajúci je viazaný ponukou tovaru a jeho cenou do konca bežného kalendárneho roka.
 4. Zmluva sa uzatvára na základe objednávky (web košík, e-mail, výnimočne telefón) spotrebiteľa, v ktorej presne označí požadovaný tovar, množstvo a ďalšie údaje požadované dodávateľom.
 5. Predávajúci splní objednávku spotrebiteľa najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Objednávky sú však plnené spravidla do piatich pracovných dní. Ak zmluvu v uvedenej lehote nesplní, pretože objednaný tovar z objektívnych dôvodov nemôže dodať, bezodkladne o tom informuje spotrebiteľa a prípadne dohodne náhradné plnenie. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci nahradí spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru, ak o to požiada predávajúceho.
 6. Predávajúci odošle tovar spotrebiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Je v záujme spotrebiteľa uviesť presnú a úplnú adresu pre doručenie zásielky. V objednávke je rozumné uviesť aj číslo telefónu na zvýšenie operatívnosti vo vzťahu predávajúci - spotrebiteľ. V inom vzťahu sú tieto údaje nezneužívané.
 7. Zásielka bude okrem tovaru obsahovať faktúru a ďalšie doklady v zmysle slovenskej legislatívy.
 8. Predávajúci bude k cene tovaru účtovať balné a poštové v zverejnenej výške v úvodnej stránke každej predajnej kategórie. Cena sa odvíja od cien služieb Slovenská pošty a.s.
 9. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť faktúru po prebratí zásielky v dátume splatnosti, spravidla je dodaná formou dobierky. Vymáhanie pohľadávky spoločnosti sa bude diať v zmysle slovenskej legislatívy. Od vymáhania predávajúci odstúpi, pokiaľ spotrebiteľ zásielku na pošte neprevezme do odberného termínu. Ďalšie kroky si vzájomne predávajúci a spotrebiteľ môžu dohodnúť individuálne.
 10. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu tovar v pôvodnom balení a predávajúci mu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle na definovaný bankový účet alebo poštovou poukážkou na doručovaciu adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 11. Má sa za to, že ak spotrebiteľ pošle objednávku, preštudoval si tieto podmienky a súhlasí s nimi. Táto skutočnosť však v nijakom prípade neeliminuje práva kupujúceho.

Informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru u sprostredkovateľa doručenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa obchodných dodacích podmienok.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa obchodných dodacích podmienok dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa obchodných dodacích podmienok ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
  1. prevziať tovar späť,
  2. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Spotrebiteľ môže uplatniť akúkoľvek sťažnosť alebo reklamáciu v súvislosti s dodaným tovarom na adresu sídla spoločnosti (Slniečková s.r.o., P. O. Hviezdoslava 883, 013 03 Varín) v písomnej forme. Vzhľadom na charakter tovaru bude reklamácia vybavená vrátením peňazí, výmenou za nový tovar alebo zľavou z kúpnej ceny.

 • Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov


Ako Vám môžem pomôcť?