Aura – nechcem si to nechať len pre seba … 6

Aura  (v reči psychotronikov známa pod názvom bioplazma, biopole alebo tiež bioradiácia) je v alternatívnej medicíne a mystike označenie pre ťažko postrehnuteľnej fosforencencia obklopujúcej každý predmet a jav. Vo vedeckých kruhoch sa existenciaaury považuje za pochybnú. Auru možno vnímať zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom alebo citom. Vo nechcem-si-to-nechat-len-pre-seba-6-1912_jpg_290x600_q85fyzikálnom zmysle je aura emanačnou (prúdením, vyžarovaním, výtokom) energiou hmoty, ktorá väčšinou nemá dosť energie, aby sa stala vnímateľným žiarením. Niekedy je to fosforescencia, inokedy elektromagnetické siločiary. Fosforeskovanie možno deliť na hrubé a jemné. Z hrubého vidno to, ktoré sprevádza tlenie látok, zatiaľ čo subtílne (drobné, nežné, krehké, jemné ) sa spravidla zachytáva iba citom. Subtílne fosforeskovanie prechádza do elektromagnetických siločiar, ktoré pôsobia energeticky. Ako také vytvára pole, ktorého dejová automatika vytvára subtílne prostredie, ktoré pozná okultizmus pod výrazom aurické vajce. Toto vajce je prostredie, v ktorom dochádza k afinite substancií (súvisejúcim), čo vyvoláva dojem vytvárajúceho sa veľmi jemného fluida, obklopujúceho živé organizmy. Toto je praváaura, ktorej povaha je na základnej báze elektromagnetická, zatiaľ čo na báze periférneho prostredia dejov, ktoré pôsobia na zmysly živých tvorov ako jemné, takmer astrálne telo.

Aura je mimoriadne zložitý súbor poznaných a nepoznaných komponentov, ktoré spolu so žiarením rôzneho charakteru tvoria samostatnú energeticko – informačnú sieť vo vnútri organizmu aj mimo neho – a to ešte nezohľadňujeme prienik organizmu s individuálnou duševnou bytosťou. Konfigurácia, kmitočtové a energetické spektrum bioplazmy – to všetko je podmienené fyzickým a duševným stavom organizmu a naopak. Navyše nesmieme zabudnúť na vonkajšie vplyvy tak bezprostredné ako aj vzdialené.

Bioplazma je súčasťou akéhokoľvek života. Bezpochyby je zaujímavý aj výskum aury rastlín a zvierat. Tvar aury závisí od zastúpenia jej základných zložiek, ktoré sú statické a dynamické. Je zaujímavý pohľad citlivcov (hoci nie úplne pochopiteľný), že statická zložka alebo jej časť sa môže zmeniť na dynamickú – a naopak. Vo všeobecnosti možno povedať, že úlohou statických zložiek je organizmus chrániť, kým dynamické zložky sú prejavom myslenia, informačných a komunikačných procesov.

Farby aury

Základná statická zložka aury je modrá. V ideálnom stave kontinuity má vajcový tvar alebo v hornej časti (v oblasti hlavy) sa podobá románskemu oblúku. V reze by sa táto zložka zobrazila ako svätožiara na náboženských obrazoch (na najstarších obrazoch sa kreslila modrou, neskôr častejšie zlatou alebo žltou). Svietivo žltú farbu má ďalšia dynamická zložka, ktoré je pripravená na expedíciu alebo interakciu s inou žltou. Modrá a žltá sú spravidla zastúpené tak, že žltá je uzavretá v modrej, tzn. žltá pripravená na interakciu je chránená modrou. Tesne pred interakciou sa modrá rozostúpi či zmení na žltú a v okamihu interakcie dynamická žltá smeruje ku inej bioplazme a to často aj na väčšie vzdialenosti. Pri dotyku s inou žltou sa mení na žltú času tejto „cudzej“ aury. Týmto presunom sa vylepší energetická bilancia tejto cudzej (aury). Interakcia sa môže uskutočniť aj spontánne bez riadeného procesu. Ďalšou dynamickou zložky aury je červená či ružová, ktorá zobrazuje momentálnu duševnú kondíciu, alebo prejav duševnej činnosti. Javí sa ako rotačný kužeľ nad hornou časťou tela a často prestupuje aj cez ochranné statické zložky. Pri silnom sústredení (meditáciách, modlitbách) sa časť červenej zložka farby mení na purpurovú až fialovú a to na hrote rotačného kužeľa. Na tomto mieste býva protuberantná (vo výrone).

Ak by sa naša aura skladala len z vyššie uvedených zložiek, žili by sme si v pokoji a zdraví. No sú ešte dve ďalšie – dynamická zelená, resp. šedozelena (dá sa od sledovať už pred vznikom budúcich zdravotných ťažkostí) a statická šedá resp. čierna predstavujúca prebiehajúce choroby (neraz aj v predklinickom štádiu).
V určitých obdobiach, dňoch či dokonca hodinách života človeka sa tvar farebného spektra zložiek značne mení. Sú to pre citlivcov (ale najmä pozorovaného) veľmi cenné informácie, ktorých sledovanie má obrovský význam.

… a čo dodať na záver?

Určite mnoho ľudí prilákala táto mystická otázka. Ja auru nevidím – ale poznám mnohých (korektných), ktorí nekričia – aha, tu som, ale sami hovoria „… ak ma bude potrebovať, určite ma nájde a ja urobím všetko pre ňu, neho, lebo ma našiel sám a požiadal ma o pomoc – a vtedy tomu verí …“