Geoaktívne zóny – nechcem si to nechať len pre seba … 5

Geoaktívne, geopatogénne zóny

Geoaktívne, geopatogénne zóny – predpokladám, že ste o tomto jave už počuli – zaujímavosti, vedecké vývody, pravdy a dokonca aj mýty. Jedno je ale vedecky dokázané, že kým si starí Rimania, či Gréci postavili osadu, najprv vybudovali na vyhliadnutom mieste ohradu pre ovce. Nechali ich tam rok – dva pásť. Potom niekoľko oviec zabili a vyňali im pečeň – a osadu postavili nechcem-si-to-nechat-len-pre-seba-5-1911_jpg_290x600_q85len vtedy, keď boli všetky pečene zdravé. Alebo ak si chcel gazda postaviť dom a založiť hospodárstvo, obstaral si najprv psa. Kam si na vyhliadnutom pozemku na noc pes ľahol, tam hospodár postavil dom – a kde v dome pes zaspal, tam si dal posteľ.

Dnes však akoby sme zabúdali na prastaré tradície a na prapodivné miesta – geoaktívne zóny. Kým si ich človek neuvedomuje, má život trochu ľahší, teda o jeden existenčný faktor menej zložitý – no nie bezpečnejší. Ako náhle však zistí, že geoaktívne zóny a z nich najmä geopatogénne zóny (GPZ) na neho naozaj výrazne pôsobia, po pokojnom živote už niet ani chýru ani slychu.

GAZ je taká lokalita na zemskom povrchu (i nad ním), v ktorej pod vplyvom prirodzenej alebo umelej nehomogenity dochádza ku zmene fyzikálnych polí na teréne (i nad ním). Tieto zmeny nie sú indiferentné voči živým organizmom, môžu ich stimulovať pozitívne alebo negatívne. Stimulácie závisia od dĺžky pobytu v GAZ a javia sa ako primárne faktory vplývajúce na zdravie živých organizmov. V prípade negatívnej stimulácie ich označujeme ako GPZ. Zjednodušene teda môžeme konštatovať, že GAZ sú také nehomogenity v okolí živých organizmov, ktoré vyvolávajú inú fyzikálnu situáciu oproti miestam, kde sa tieto nehomogenity nenachádzajú.
Čo vlastne vytvára GAZ? Príroda a teraz aj človek. Prírodné GAZ sa nachádzajú v miestach prúdenia podzemnej vody, miestach bývalých riečísk, močiarov, v lokalitách s rádioaktívnym podložím, v miestach styku rôznych hornín, v geologických zlomoch a v miestach prirodzených podzemných priestorov. GAZ vytvorené človekom sú stavby v rôznych kultúrnych vrstvách vybudované v jeho histórii, podzemné priestory a všetky inžinierske siete. GAZ môže vytvoriť aj úprava terénu a melioračná činnosť.

Na živý organizmus najhoršie pôsobí križovanie dvoch alebo viacerých GAZ. Stromy (pokiaľ vôbec na GPZ rastú) bývajú krivé, zle vyvinuté, majú na kmeňoch nádory, slabo rodia a vetvy sa im neprirodzene krútia. Poľnohospodárske plodiny na takýchto miestach zle rastú napriek dostatočnému (aj nadbytočnému) hnojeniu. Rosnička v GPZ nereaguje na zmeny počasia, sliepky (pokiaľ vôbec ) znášajú veľmi málo, kravy málo doja prasce slabo priberajú …

GPZ majú rozličnú kvalitu aj tvar. Tvarovo ide o čiary a užšie či širšie pruhy. Kvalitatívne GPZ vplývajú na hodnoty zemského magnetického, elektrostatického a elektromagnetického poľa. Ľudia dlhodobo sa zdržiavajúci na GPZ prejavujú spočiatku únavu a malátnosť či podráždenie. Neskôr sa prejaví znížená imunita, rôzne alergie, chronické ochorenia, choroby vnútorných orgánov. Už koncom 19. storočia si lekári všimli, že v ich obvode exitujú miesta, kde majú viacej pacientov ako inde. Dokonca vysledovali miesta, kde žili ľudia s tými istými chorobami – boli to oblasti obličkárov, srdciarov…, boli to však predovšetkým miesta, kde prútikárom dvojručné indikátory (virgule) takmer vykĺbili ruky a jednoručné indikátory im od silných reakcií vypadávali z rúk.
Človek v úlohe bioindikátora – prútikára je schopný reagovať na zmeny fyzikálnych polí, v ktorých sa nachádza, alebo do ktorých prichádza. Objektivizačná metóda týchto ľudí je stále predmetom skúmania, ale súčasná elektronika sa týmto fenoménom zaoberá (napríklad vynález 828480 autorov Still, Rejdák, Flégr, Chlubna dokáže registrovať reakcie prútikára, vynález je založený na princípe elektroodporového, elektromagnetického a rezonančného merania).

Iné štúdie uvádzajú pôsobenie na úrovni energeticko-informačného prostredia Zeme (ako celku a to doslovne). Z tohto pohľadu sa toto prostredie skladá zo zón:

 • pravidelných (Hartmanove a Curryho pásy)
 • nepravidelné (dutiny, tektonické zlomy, podúrovňové vody …)

Vo všeobecnosti vo vzťahu ku človeku majú zóny trojaký efekt

 • stimulujú anabolické procesy a energeticko-informačné prostredie stabilizuje (pozitívne) –anabolizmus (ana = nahor) je metabolizmus spojený so syntézou nových organických látok a tvorbou štruktúr; v užšom zmysle je to označenie pre takúto syntézu,
 • stimulujú katabolické procesy a energeticko-informačné prostredie destabilizuje (GPZ) –katabolizmus alebo katabióza (cata – nadol) je metabolická fáza, pri ktorej sa zložité biomolekuly (cukry, tuky, bielkoviny) väčšinou v kaskáde biochemických reakcií štiepia na menšie a jednoduchšie molekuly. Pri tomto procese sa uvoľňuje energia, ktorá je vo forme ATP (multifunkčný nukleotid) použitá pri opačných, anabolických procesoch;
 • sú voči metabolizmu a energeticko-informačnému prostrediu neutrálne.

Odhadom (z tohto pohľadu) až 90% našej populácie pracuje a oddychuje (teda aj spáva) v zónach. To je faktor, ktorý by sa rozhodujúcim vplyvom mohol podieľať na tzv. civilizačných chorobách a poruchách. Otázky GPZ je nutné naďalej študovať komplexne a interdisciplinárne (napr. ich podstatu študuje fyzika, pôsobenie na organizmus naturálna medicína, ďalej architektúra, environmentálne vedy a ďalšie.

Stupnica patogenity zón

 1. Slabá, na hranici poznateľnosti, účinky organizmus ľahko eliminuje.
 2. Dobre rozpoznateľná, účinky zdravý organizmus dokáže dlhodobo eliminovať. Chorý človek je zreteľne slabý a proces liečby sa predlžuje.
 3. Oslabuje nervový systém, vzniká ľahká nervozita, jeho účinky zdravý organizmus dokáže po nejaký čas eliminovať, ťažkosti chorého človeka sa nezlepšujú.
 4. Silná nervozita, nespavosť, disfunkcia orgánov, zdanlivo nevyliečiteľné chronické bolesti a choroby, ktoré sa však mimo zón rýchlo zlepšujú. Zdravý organizmus dokáže na krátky čas vzdorovať, chorý človek nie.
 5. Vznik nezhubných malformácií, nekľud i mimo zónu, disfunkcia orgánov, ktoré sa ani mimo zónu nelepšia a je ich nutné liečiť, nervový stav je podobný stresu.
 6. Vznik silných degeneračných zmien a prekarcenóz, depresie, bolesti neznámeho pôvodu nereagujúce na terapiu, stupňujúce obtiaže predchádzajúceho stupňa.
 7. Po rokoch vznik mutácií a karcinogénnych zmien môže ale nemusí byť nervová reakcia, človek pozoruje stratu svojich fyzických i duševných síl, rýchlo starne.
 8. Vznik zhubného bujnenia počas niekoľkých rokov, porušená nervová reakcia; v tejto zóne sa môže cítiť o niečo lepšie ako v predchádzajúcej (je zákerná), poruchy orgánov nie sú značné (i keď sú ťažké), nervový systém väčšinou nie je schopný bolesti preniesť a tak sú len minimálne, normálny spánok v podstate chýba, prevláda apatia, mierne priotrávený špatne vylúčenými metabolickými produktmi, žltobiela vyblednutá pokožka upozorňuje na chorý stav, ale človek sa necíti byť ťažko chorý.
 9. Zhubné bujnenie sa prejaví počas niekoľkých mesiacov; ak nedôjde k úmrtiu zo zlyhania orgánov, poruchy prudko narastajú, prejavuje sa vyčerpanie hormonálneho systému, človek ani organizmus nevzdoruje, chýba regenerácia, vznikajú atrofie a otrava metabolickými produktmi.
 10. Poruchy orgánov a ich funkcie, ktoré sú príčinou smrti (teda nie rakovina), rýchlo vzniká tupá bolesť hlavy, apatia nemá čas vzniknúť, pretože obvykle vzniká pudová úzkosť a strach z miesta (halucinácie), človek na tomto mieste dlho nevydrží.
 11. Strata rovnováhy (nebezpečenstvo úrazu), počas niekoľkých hodín strata pamäti; ťažký šokový stav býva príčinou smrti počas niekoľkých dní, stav organizmu sa výnimočne upraví intenzívnou liečbou.
 12. Smrteľne nebezpečná zóna, smrť nastáva počas niekoľkých hodín podľa pôvodu patogénneho žiarenia, väčšinou šokom.

… čo k dodať na záver …

Nuž v prvom rade to, že tieto zaujímavé poznatky nie sú vedeckým pojednaním, ale na druhej strane niekoľko zaujímavostí, ktoré sa dotýkajú skoro každého …

Zdroje: Sagmeister, V.: Základná škola psychotroniky (Flash Channel, BA, 1992); Andres., E. a Vokolek, V.: Ako odhaliť tajomstvo GPZ? (Eminent ČR); Solár, G., Uhrík, Z.: Geopatogénne zóny – mýty a fakty, Zborník prednášok Psychotronica Slovaca rok 2004; Monáda (web stránky): Geomerania – dôležité energie a ich vplyv na život;