Lymfa, miazga

Dylevský Ivan

Autor (profesor a doktor vied) je vedúcim Pracoviska funkčnej anatómie Karlovej univerzity v Prahe, fakulty telesnej výchovy a športu a 2. lekárskej fakulty. Publikoval vyše 200 vedeckých a učebných textov. Hlavným predmetom jeho záujmu je vývoj pohybového systému, aplikácie lymfa-miazga-112_jpg_290x600_q85morfológie v klinickej praxi, kineziológie a novo budovaný vedný odbor nipioanatómie (anatómie detského veku).

Kniha Lymfa, miazga, koncipovaná ako učebnica pre nezdravotníckych aj zdravotníckých pracovníkov, ktorí podľa svojich špecializácií prichádzajú do styku s poruchami alebo následkami poškodení, prípadne preťažením miazgového systému a v rozsahu svojich kompetencií ich riešia. Text nepredpokladá predchádzajúce zdravotnícke vzdelanie. Všeobecné anatomické a fyziologické vedomosti sú samozrejme pre štúdium tak špecializovanej kapitoly, akou jelymfológia – výhodné, ale so sprievodným výkladom a ďalšou obrazovou dokumentáciou (atlasy) je možné základy stavby a funkcie miazgového systému zvládnuť.

V našej ponuke je novinka od autora Dylevského učebnica Základy funkčnej anatómie.

  • Autor Ivan Dylevský
  • Vydavateľstvo Poznání, Olomouc, ČR
  • Kniha tvrdý prebal, 107 strán, 160×230